Audyt Personalny

Zanim obsadzimy określone stanowiska pracy w firmie, dokonamy wyboru sukcesorów, zaprojektujemy ścieżki kariery czy programy szkleniowe dla pracowników warto przeprowadzić analizę posiadanego w firmie potencjału w oparciu o audyt personalny. Do podstawowych funkcji audytu personalnego należy:

  • Diagnoza czynników motywujących do pracy oraz predyspozycji zawodowych pracowników (test IP 121).
  • Badanie poziomu kompetencji osób funkcjonujących w wielu rolach zawodowych jednocześnie (ocena 360).
  • Badanie zachowań i postaw pracowników w określonych sytuacjach zawodowych (AC/ DC).
  • Badanie poziomu wiedzy i postaw w zakresie wybranych kompetencji (testy kompetencyjne).

Wszystkie narzędzia służące do diagnozy motywacji, predyspozycji i kompetencji pracowników muszą spełniać określone standardy gwarantujące ich prawidłowe wykorzystanie. Z tego powodu trafność, rzetelność, moc dyskryminacyjna oraz normalizacja to podstawowe atrybuty stosowanych przez nas narzędzi.

Test IP 121 jest wystandaryzowanym narzędziem psychometrycznym identyfikującym podstawowe czynniki (de)motywujące badaną osobę do pracy, jej predyspozycje do kształtowania siedmiu kluczowych kompetencji oraz wewnętrzne ograniczenia zakłócające pomyślny rozwój zawodowy. Standaryzacja została przeprowadzona w Polsce na grupie ponad 2000 osób czynnych zawodowo dzięki czemu badanie pozwala nie tylko zdiagnozować cechy charakteryzujące danego pracownika, ale również wyłowić osoby wyróżniające się na tle całej badanej populacji. Test dzięki swojej konstrukcji pozwala również oszacować wiarygodność uzyskanych danych.
Pracownik uczestniczący w badaniu wypełnia kwestionariusz on-line, po czym na swoją skrzynkę mailową otrzymuje pisemny raport. Uzyskane wyniki są następnie omawiane i analizowane podczas indywidualnego spotkania z konsultantem.
Rekomendujemy wykorzystanie tego narzędzia w celu:

  • zidentyfikowania osób o wysokim potencjale zawodowym,
  • zaplanowania indywidualnych ścieżek kariery,
  • wytypowania sukcesorów,
  • określania stanu wyjściowego w procesie coachingowym,
  • przeprowadzenia rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej.

Developed by ComBeeNut