MODEL HR
BUSINESS PARTNERINGU

Działy HR w swojej podstawowej funkcji odpowiadają za zarządzanie czterema obszarami firmy:

  • strumieniem ludzi, czyli wszystkim, co dzieje się z pracownikiem od jego zrekrutowania po przejście na emeryturę;
  • strumieniem efektywności, który dotyczy mierzenia rezultatów pracy, sposobów ich osiągania oraz tworzenia systemów mających na celu podnoszenie zaangażowania pracowników;
  • strumieniem informacji, czyli zapewnieniem przepływu danych w pionie i poziomie firmy oraz ich wymianie z otoczeniem zewnętrznym;
  • strumieniem pracy określającym co, kto, gdzie i dla kogo robi oraz przed kim odpowiada.

Każdy z tych strumieni powinien być tak zorganizowany, aby umożliwić firmie tworzenie wartości stanowiących o jej przewadze konkurencyjnej, a tym samym wspierać realizację obranej przez firmę strategii rynkowej.

Na tym etapie przeprowadzamy analizę otoczenia biznesowego firmy. Odbywa się ona gównie w postaci wywiadów pogłębionych z kluczowymi osobami w organziacji. Badaniu podlega sytuacja na rynku docelowym firmy oraz oczekiwania jej głównych interesariuszy:

  • klientów
  • właścieli/ inwestorów
  • społeczności lokalnej
  • ustawodawców i instytucji legislacyjnych.

Developed by ComBeeNut