Zespół

Jesteśmy zespołem skałdającym się z osób o zróżnicowanym doświadczeniu zawodowym. Pozwala to nam na łączenie w pracy z klientem kilku perspektyw istotnych w obszarze zarządznia zasobami ludzkimi. Oznacza to, że w trakcie wdrożenia patrzymy na projekt z punktu widzenia zarządu, działu HR, menedżerów wyższego i średniego szczebla oraz liniowych pracowników. Jednocześnie wnosimy do projektu doświadczenie i wiedzę ekspercką pozyskaną w roli konsultantów HR.

Katarzyna Meysztowicz

konsultant, asesor, trener, coach, wykładowca.

Od 12 lat związana jest z branżą doradczą w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Tworzy rozwiązania oraz realizuje projekty w zakresie: badania i podnoszenia efektywności środowiska pracy, wdrażania modelu HR Business Partneringu, optymalizacji procesów HR, zarządzania kompetencjami, badania kompetencji metodą AC/ DC, badania predyspozycji zawodowych, prowadzenia procesów coachingowych oraz programów rozwoju kompetencji menedżerskich i przywódczych.

 • Dowiedz się więcej . . .

  W latach 2011 – 2013 w Fundacji Obserwatorium Zarządzania pełniła funkcję kluczowego eksperta w dziedzinie polityki personalnej i odpowiadała za pracę zespołu konsultantów w projekcie „Katalizator Innowacji” (usługi doradcze w 100 firmach na terenie całego kraju). W latach 2011 – 2013 prowadziła warsztaty dla specjalistów HR w zakresie tworzenia narzędzi do badania kompetencji zawodowych (180º, 360º, AC/DC, testy kompetencyjne), a także budowania programów rozwoju pracowników w ramach programu certyfikującego Profesjonalny Menedżer Kompetencji/ Profesjonalny Menedżer HR. W latach 2007 – 2011 prowadziła zajęcia na SWPS - Studia Podyplomowe Ocena i Rozwój Pracowników.

  Jest aktywnym członkiem stowarzyszenia Polish Society for Training and Development w ramach, którego prowadzi 3 projekty dla środowiska branżowego w obszarze HR: Klub HR Business Partnera (założyciel, menedżer), HPI Standard – audyt efektywności środowiska pracy (twórca narzędzia badawczego, ekspert) i Ogólnopolski Konkurs TOP HR BP (opiekun merytoryczny, członek kapituły). Członek założyciel HRD Klaster - Innowacyjne Inwestycje w Rozwój Kapitału Ludzkiego.

  Autor artykułów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, publikowanych na łamach magazynu „Personel i Zarządzanie”, portalu PARP – Zarządzanie kompetencjami MŚP, rocznika Vademecum Pracodawcy oraz Biuletynu HR BP.

  Prelegent na konferencjach poświęconych nowoczesnym trendom w obszarze HR: Konferencja WiP -HR przy kawie, Konferencja HR News- HR Factor, Konferencja GBI - HR w firmie produkcyjnej, Konferencja WSAiB - Doświadczenia i trendy HR. Praktyczne zastosowania.

  Ukończyła pedagogiczne studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim oraz Studia Podyplomowe Manager Personalny na Politechnice Gdańskiej (Wydz. Marketingu i Zarządzania).

  Posiada licencję coacha ICC, ukończyła szkolenie certyfikujące „Analiza Transakcyjna w praktyce organizacyjnej, zespołowej i indywidualnej”. Jest licencjonowanym konsultantem SEB (tworzenie polityki rozwoju pracowników) oraz posada licencję na przeprowadzanie badań testami psychometrycznymi IP121.

Jolanta Leszko

Menedżer, konsultant, asesor, coach.

Od 8 lat związana jest z branżą doradczą w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Tworzy rozwiązania oraz realizuje projekty w zakresie badania i podnoszenia efektywności środowiska pracy, wdrażania modelu HR Business Partneringu, optymalizacji procesów HR, oraz zarządzania kompetencjami pracowników. Tworzy zadania diagnozujące poziom kompetencji metodą AC/DC, pełni rolę asesora, prowadzi sesje coachingowe oraz sesje informacji zwrotnej z wykorzystaniem metod coachingu zorientowanego na rozwiązania (TSR).

 • Dowiedz się więcej . . .

  W latach 2007 – 2013 pełniła funkcję dyrektora rozwoju relacji z klientami i dyrektora zarządzającego w firmie szkoleniowo-doradczej ProFirma. W tym czasie odpowiadała za realizację strategii firmy, operacyjne zarządzanie jej działalnością oraz nadzorowanie procesów sprzedaży. Współpracowała z działem merytorycznym, finansowymi administracyjnym, koordynowała procesy przetargowe oraz projekty doradczo-szkoleniowe. Wcześniej przez 7 lat pracowała, jako dyrektor sprzedaży w firmie Medicover, gdzie odpowiadała za współtworzenie i realizację strategii rozwoju relacji w ramach powierzonych segmentów, budowanie regionalnego budżetu oraz monitorowania i wspieranie realizacji celów sprzedażowych podległego zespołu. Brała udział we wdrażaniu: modeli kompetencyjnych, systemów oceny okresowej oraz tworzeniu kompetencyjnych opisów stanowisk pracy dla działu sprzedaży. Przeprowadzała cykliczne rozmowy oceniające oraz planowała rozwój pracowników.

  Jest aktywnym członkiem stowarzyszenia Polish Society for Training and Development w ramach, którego bierze udział w 3 projektach dla środowiska branżowego w obszarze HR: Klub HR Business Partnera (ekspert), HPI Standard – audyt efektywności środowiska pracy (menedżer, ekspert) i Ogólnopolski Konkurs TOP HR BP (ekspert).

  Ukończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego oraz Studia Podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie „Zarządzanie i marketing”. Posiada dyplom coacha Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie.

Małgorzata Łozińska

Menedżer HR, konsultant, asesor, coach.

Od blisko 10 lat pracuje jako konsultant HR. Specjalizuje się w realizacji projektów w zakresie: budowania modeli kompetencyjnych oraz tworzenia narzędzi HR na bazie kompetencji: opisy stanowisk pracy, rekrutacja w oparciu o wystandaryzowane wywiady, próbki pracy i Assessment Center, wdrażanie nowych pracowników w oparciu o standardy firmy i diagnozę kompetencji, rozwój pracowników, ocena kompetencyjna kadry menedżerskiej poprzez sesje Development Center, projektowanie działań rozwojowych adekwatnie do zbadanych potrzeb, zarządzania szkoleniami, prowadzenie szkoleń, wdrażanie systemów ocen okresowych.

 • Dowiedz się więcej . . .

  Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, związane z zarządzaniem ludźmi w organizacjach. Przez blisko 10 lat pracowała jako menedżer ds. rozwoju i rekrutacji w Medicover, gdzie była odpowiedzialna za budowanie polityki rekrutacyjnej, rozwojowej i szkoleniowej. W tym czasie stworzyła narzędzia i wdrożyła do organizacji diagnozę kompetencji metodą Assessment/ Development Center. Badania AC/DC pielęgniarek i szeroko rozumianego personelu medycznego, jak również lekarzy, handlowców i managerów, stały się podstawą do selekcji kandydatów do pracy, promocji wewnętrznych na stanowiska koordynujące i menedżerskie, typowania pracowników do programów talentowych oraz pogłębionej analizy potrzeb szkoleniowych.

  Z wykształcenia psycholog i HR-owiec. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie ludźmi w firmie, na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończyła Akademię Trenera Biznesu. Posiada certyfikat Mastera NLP.

Marcin Mydlak

Konsultant, asesor, trener, coach.

Jako konsultant HR pracuje od ponad 10 lat. Obecnie prowadzi kompleksowe projekty doradcze z zakresu HR bazujące na modelach kompetencji: wdrożenia modelu kompetencji, okresowej oceny pracowników, badanie potencjału pracowników i kandydatów do pracy. Uczestniczy w budowaniu systemów ZZL od podstaw oraz modyfikowaniu i adaptacji już funkcjonujących w organizacjach (modele kompetencyjne, systemy rekrutacji i selekcji, opisy stanowisk pracy, audyt organizacyjny).

 • Dowiedz się więcej . . .

  Dodatkowo prowadzi szereg szkoleń dotyczących tematyki HR (Polska i zagranica). Specjalizuje się w metodzie diagnozowania kompetencji – Assessment Center/ Development Center. Ukończył w tym zakresie studia w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej o kierunku Ocena i rozwój pracownika. Zrealizował kilkadziesiąt projektów doradczych związanych bezpośrednio z oceną kompetencji wykorzystując metodę AC/DC (największy projekt: badanie 115 osób). W trakcie ich trwania odpowiadał na każdy z etapów badań: zarządzał projektami, kierował zespołem konsultanckim, tworzył i opracowywał koncepcję badań, pełnił także rolę asesora oraz aktora w trakcie oceny. Dodatkowo tworzy zadania i narzędzia służące ocenie w trakcie sesji. Jest współautorem kompetencji do badania potencjału uczniów szkół średnich w oparciu o modele kompetencji redagowane w Unii Europejskiej. Doświadczenia zawodowe zdobywał w polskich i międzynarodowych firmach doradztwa personalnego zajmując się rekrutacją bezpośrednią na stanowiska specjalistyczne oraz kierownicze. Przeprowadzał wywiady w oparciu o kompetencje.

  Z wykształcenia socjolog. Ukończył Akademię Trenera Biznesu i kurs Praktyk Coach Biznesu. Posiada certyfikat Mastera NLP.

Beata Kowalska–Doncer

Menedżer HR, menedżer sprzedaży i marketingu, konsultant, trener.

Od 8 lat działa w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Realizuje innowacyjne projekty HR mające na celu budowanie zaangażowania pracowników z wykorzystaniem gamifikacji. Prowadzi programy w zakresie oceny kompetencji i budowania planów rozwojowych pracowników średniego i wyższego szczebla kierowniczego. Tworzy i realizuje projekty szkoleniowe z zakresu komunikacji, ocen pracowniczych i budowania ścieżek karier.

 • Dowiedz się więcej . . .

  Przez 8 lat była związana z branżą hotelarską gdzie pełniła funkcję menedżera do spraw personalnych dla 2 spółek należących do grupy Starwood. Z sukcesem wdrożyła, przeprowadziła i rozliczyła 4 projekty finansowane ze środków unijnych w zakresie budowania zaangażowania pracowników, zarządzania kompetencjami i przeprowadzania audytów personalnych metodą AC/DC. Ze szczególną pasją zrealizowała unijny projekt gamifikacji, w którym uzyskane rezultaty przekroczyły zakładane cele przedsięwzięcia. Wcześniej przez 10 lat pracowała jako menedżer w firmie farmaceutycznej Polpharma. W tym czasie tworzyła i nadzorowała pracę zespołów przedstawicieli medycznych oraz odpowiadała za budowanie relacji pomiędzy zespołem sprzedaży, marketingu, szkoleń i działem medycznym. W tym czasie brała też udział w sesjach AC/DC jako asesor. Odpowiadała za działania i nadzór merytoryczny grupy wyselekcjonowanych przedstawicieli medycznych badających rynek i konkurencję oraz opiniujących przekazy i materiały marketingowe.

Jacek Jędrzejczak

konsultant, trener, wykładowca.

Od 16 lat związany jest z branżą doradczą w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Specjalizuje się w programach doradczych i szkoleniowych związanych z badaniem oraz rozwojem efektywności ludzi i organizacji w oparciu o model Human Performance Improvement (HPI), projektowaniu i wdrażaniu zmian w zakresie organizacji i zarządzania, tworzeniu opisów i wartościowaniu stanowisk pracy, systemów wynagradzania. Prowadzi również szkolenia w zakresie umiejętności zarządczych.

 • Dowiedz się więcej . . .

  Przez 8 lat pracował na stanowiskach kierowniczych (w tym 3 lata, jako dyrektor ds. personalnych, 5 lat dyrektor ds. promocji i sprzedaży) w koncernie medialnym Polskapresse. Był członkiem Zarządu polsko-francuskiej firmy „HDS-WP” Sp. z o.o. i członkiem-założycielem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. W latach 2009 - 2012 był kierownikiem projektów doradczych i szkoleniowych min. realizowanych na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Polska, Ukraina, Gruzja). Był również autorem programu zarządzania zasobami ludzkimi w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  Wykładowca studiów podyplomowych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Wydziału Zarządzania Politechniki Gdańskiej. Autor lub współautor pięciu książek poświęconych systemom wynagradzania i ocen oraz licznych artykułów na łamach periodyków poświęconych ZZL. Prelegent wielu konferencji w zakresie HRM.

  Z wykształcenia ekonomista. Ukończył Wydział Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Małgorzata Tomkiewicz

coach, konsultant, trener

Od dwóch lat związana jest z branżą doradczą w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Jako konsultant od początku zajmuje się realizacją programów oceny i rozwoju kompetencji osobistych, społecznych i menedżerskich. Tworzy rozwiązania oraz realizuje projekty w zakresie badania i podnoszenia efektywności środowiska pracy, zarządzania kompetencjami, prowadzenia procesów coachingowych.

 • Dowiedz się więcej . . .

  Przez 15 lat pracowała, jako menedżer sprzedaży. W swojej pracy była odpowiedzialna m.in. za zarządzanie zespołem i jednostkami handlowymi, wyniki finansowe oraz działania promocyjne powierzonych działów handlowych. Posiada doświadczenie w zakresie budowania i wdrażania standardów zarządzania oraz profesjonalnej obsługi klienta, w tym m.in.: wyznaczania i monitorowania realizacji zadań, oceny pracy i rozmów oceniających, coachingu i udzielania informacji zwrotnych. Przeprowadzała szkolenia dla podległych pracowników związane z profesjonalną obsługą klienta oraz procesem sprzedaży. Swoje doświadczenie w zakresie sprzedaży i zarządzania zdobywała w takich firmach, jak: Składy VOX Sp. z o.o., Leroy Merlin Polska Sp. z o.o., Aviko BV Sp. o.o. Oddział w Polsce, Lekkerland.
  W pracy szkoleniowej, coachingowej i doradczej specjalizuje się przede wszystkim w zagadnieniach związanych ze sprzedażą, obsługą klienta i zarządzaniem, standaryzacją tych procesów oraz wszelkimi zagadnieniami związanymi z oceną i rozwojem kompetencji. Do tej pory przeprowadziła ponad 100 sesji coachingowych. Realizuje również projekty doradcze związane bezpośrednio z oceną kompetencji wykorzystując metodę AC/DC. W trakcie ich trwania odpowiadała na każdy z etapów badań: zarządzała projektami, kierowała zespołem konsultanckim, tworzyła i opracowywała koncepcję badań, pełniła także rolę asesora oraz aktora w trakcie oceny. Dodatkowo tworzyła zadania i narzędzia służące ocenie w trakcie sesji.
  Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu umiejętności trenerskich – „Akademia Rozwoju Umiejętności Trenerskich”. Posiada dyplom coacha Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie.

Developed by ComBeeNut