HPI
AUDYT EFEKTYWNOŚCI ŚRODOWISKA PRACY

Human Performance Improvement (HPI) to koncepcja opracowana przez American Society for Training and Development. Stanowi ona systemowe podejście do kwestii zarządzania wydajnością pracownków poprzez wdrażanie adekwatnych zmian w sposobie funkcjonowania organziacji. Decyzja o tym jakiego rodzaju powinny to być zmiany wymaga pogłębionej analizy podstawowych czynników wpływajacych na efektywność firmy. Czynniki te możemy podzielić na zewnętrzne, tj. warunki w jakich pracownik wykonuje swoje obowiązki oraz wewnętrzne dotycżce wiedzy, umiętności i motywacji samego pracownika.

Kwestionariuszowe, anonimowe badanie on-line dotyczące opinii pracowników na temat funkcjonowania
6 kluczowych obszarów firmy:

  • Jakość i dostępność zasobów
  • Efektywność procesów/ organizacja pracy
  • Przepływ informacji
  • Polityka rozwoju pracowników
  • Systemy motywacyjne
  • Dobrostan

Podczas badania pracownicy ustosunkowują się do 60 stwierdzeń podzielonych w kwestionariuszu na 6 sekcji wykorzystując w tym celu pięciostopniową skalę oceny.

Developed by ComBeeNut